บริษัทได้ดำเนินตามระบบการจัดการแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นไปตามระบบคุณภาพสากลและมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันก็ได้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการผลิต และการให้บริการโดยได้รับการรับรองจากสถาบัน BVQI และ DNV ดังนี้
  • มาตรฐาน ISO 9001 ระบบบริหารคุณภาพ
  • มาตรฐาน ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม