Product :
Project :

กระจกใสชนิดบางพิเศษ เอจีซี

View Detail
กระจกใสชนิดบางพิเศษ เอจีซี
        กระจกไทยอาซาฮี เป็นโรงงานแห่งแรกในภูมิภาคที่สามารถผลิตกระจกบางพิเศษ ประดุจแผ่นใส คือ ความหนาเพียง 0.2 ถึง 1.8  มิลลิเมตร ความบางพิเศษนี้ ตอบสนองงานของอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์แสดงภาพ และอุปกรณ์อิเล็ค์โทรนิคในยุคดิจิทัล


ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.agc-flatglass.co.th