Product :
Project :

กระจกทนไฟ, ไพโรเบล

View Detail
แข็งแกร่ง ทนไฟ ดุจเกาะป้องกัน
        กระจกไพโรเบล เป็นกระจกนิรภัยหลายชั้นประกอบด้วยกระจกโฟลตใส และแผ่นฟิล์มที่มีคุณสมบัติพิเศษคั่นอยู่ระหว่างกลาง ทำให้กระจกไพโรเบลมีคุณสมบัติในการป้องกันเปลวไฟและความร้อนได้ดีกระจกไพโรเบล มีหลายระดับของการป้องกันเปลวไฟ และความร้อน ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.agc-flatglass.co.th