นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

 1. หลักพื้นฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปในนโยบายนี้เรียกว่า “AFT”) ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ถูกกำหนดไว้ด้านล่างนี้อย่างเคร่งครัดและให้ความระมัดระวังสูงสุดในการจัดการข้อมูลดังกล่าว เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งความไว้วางใจใน AFT และเป็นไปตามความคาดหวังโดยทั่วไป

 2. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล AFT
AFT ตระหนักถึงหัวใจสำคัญของการคุ้มครองที่เหมาะสมและเพียงพอในการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลซึ่งสามารถทำให้ระบุตัวตนของบุคคลนั้นๆได้ เช่น ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ และอื่นๆ ทั้งของลูกค้า, คู่ค้าทางธุรกิจ, และผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท (ซึ่งต่อไปในนโยบายนี้เรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) ด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบทางสังคม AFT ได้กำหนดนโยบายพื้นฐานเหล่านี้ (ซึ่งต่อไปในนโยบายนี้เรียกว่า “นโยบาย”) เพื่อที่จะได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง ดังนี้

1. เมื่อ AFT เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ AFT จะกำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้งาน และจะเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยความชอบธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย

2. AFT จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้น ซึ่งบริษัทได้ระบุไว้เมื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูล หาก AFT มีความประสงค์ที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้แล้วนั้น AFT จะต้องได้รับการยินยอมจากแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น (ซึ่งต่อไปในนโยบายนี้เรียกว่า “เจ้าของข้อมูล”) ยกเว้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3. เมื่อมีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล AFT จะมอบหมายให้บุคคลที่เหมาะสมรับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใน AFT และจะพยายามจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเข้มงวดเพื่อที่จะป้องกันการเข้าถึงที่ผิดกฎหมาย การสูญหาย การปลอมแปลง หรือ การรั่วไหล

4. นอกจากการให้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูล หรือ การดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง AFT จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแก่บุคคลที่สาม ยิ่งกว่านั้นเมื่อมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามตามที่ได้ให้อำนาจหรือความยินยอมข้างต้น AFT จะทำข้อตกลงกับบุคคลที่สามหรือหามาตรการซึ่งผูกพันทางกฏหมายเพื่อที่จะให้บุคคลที่สามนั้นรับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลไปสู่บุคคลอื่นหรือการใช้ข้อมูลที่ผิดจากวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลได้ยินยอมไว้ 

5. AFT พร้อมที่จะให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถร้องขอให้เปิดเผย, แก้ไข, เพิ่ม และ/หรือ ลบข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสมเชิงพาณิชย์

6. AFT จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและทบทวนการปฏิบัติงานตามนโยบายอย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่นที่จะทำการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

7. AFT จะดำเนินการแจ้งนโยบายนี้แก่กรรมการ, เจ้าหน้าที่ และ พนักงานทุกคน (รวมถึงพนักงานชั่วคราว) และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อที่จะให้แน่ใจได้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเข้าใจในความสำคัญของนโยบาย และจะปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามนโยบายนี้ต่อไป

 

3. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
AFT จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์, บริการ และ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัท และ/หรือบริษัทในเครือ (ซึ่งต่อไปในนโยบายนี้เรียกว่า “กลุ่มบริษัทในเครือ”) และเพื่อตอบสนองต่อการร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น (AFTจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้แล้วเท่านั้น) หาก AFT ต้องการที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ AFT จะทำการแจ้งวัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ก่อนจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นๆ

 4. การแชร์ข้อมูลส่วนบุคคล

AFT อาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้รับต่างๆดังต่อไปนี้

1. ให้กับบริษัทในเครือ

2. ให้กับคู่ค้า,ผู้ให้บริการ และ หุ้นส่วนผู้ประมวลผลข้อมูลแก่บริษัท หรือ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ

3. ให้กับหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย. กฎข้อบังคับ, หน่วยงานของรัฐ ศาล หรือ บุคคลที่สามที่เราเห็นควรว่าควรเปิดเผตามความจำเป็น

4. ให้กับผู้ตรวจสอบ,ที่ปรึกษา,ตัวแทนฝ่ายกฎหมายและตัวแทนที่มีลัษณะเดียวกันในการติดต่อให้บริการด้านการให้คำปรึกษาแก่บริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย

5. ให้กับผู้ซื้อที่มีศักยภาพ (รวมถึงตัวแทน และ ที่ปรึกษา)ในการติดต่อเพื่อเสนอการซื้อ การควบรวมกิจการ หรือ การเข้าซื้อกิจการบางส่วนของธุรกิจเรา

6. ให้กับบุคคลอื่นที่ได้รับการยินยอมล่วงหน้าให้มีการเปิดเผย

 

5. สิทธิในการป้องกัน
ท่านมีสิทธิดังที่กล่าวมานี้ตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละประเทศของท่าน

 6. กระบวนการสำหรับการร้องขอให้เปิดเผย, แก้ไข, และ/หรือ ลบ ข้อมูลส่วนบุคคล
ต่อไปนี้คือกระบวนการการร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลที่ AFT ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้ กรุณาติดต่อหน่วยงานที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้

 *กรุณาติดต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (ISM) ของบริษัท หากท่านไม่ทราบว่าหน่วยงานใดที่ควรจะดำเนินการต่อคำร้องของท่าน

 7. การยื่นคำร้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(1) การยื่นคำร้อง

หากท่านต้องการร้องขอให้เปิดเผย, แก้ไข และ/หรือ ลบ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกรุณาติดต่อหน่วยงานที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้AFTจะส่งแบบคำร้องให้ท่าน กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มและยื่นต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (ISM) ของบริษัท เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะเกิดขึ้นบริษัทจะรับคำร้องที่ดำเนินการขอโดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือ โดยตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจโดยถูกต้องตามกฎหมายจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

 (2) เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

เพื่อยืนยันว่าการยื่นคำร้องแต่ละเรื่องเป็นความจริงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกรุณายื่นสำเนาบัตรประชาชนมาพร้อมกับแบบฟอร์มด้วย

(3) กระบวนการของ AFT ในการตอบสนองคำร้องขอของท่าน

หลังจากได้รับคำร้องจากท่าน AFT จะยืนยันเนื้อหาในคำร้องนั้น และหลังจากนั้นเราจะส่งคำตอบกลับถึงท่านเจ้าของข้อมูลโดยตรง กรุณาเข้าใจว่าในกรณีที่ AFT ไม่สามารถยืนยันตัวตนของผู้ที่ยื่นคำร้องเราอาจจะปฏิเสธที่จะตอบคำร้องนั้นในขณะที่ AFT ดำเนินการตามคำร้องของท่านนั้น ขอให้ท่านเข้าใจว่า อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเพื่อที่จะยืนยันความถูกต้องของข้อมูลเหล่านั้นด้วย

 

 8. การสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
การสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อหน่วยงานที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้
*กรุณาติดต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (ISM) ของบริษัท หากท่านไม่ทราบว่าหน่วยงานใดที่ควรจะดำเนินการต่อคำร้องของท่าน

 9. การใช้คุกกี้
บริษัทมีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อที่จะเก็บวิเคราะห์เชิงสถิติในการใช้งานและการเข้าถึงเว็บไซต์เพื่อที่จะพัฒนาการบริการให้แก่ท่าน การใช้คุกกี้จะไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวและไม่ล่วงล้ำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่าน ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์ของท่านสู่สาธารณะอันจะทำให้สามารถระบุความเป็นตัวตนของท่านได้

 * คุกกี้ คือ เทคโนโลยีที่อนุญาตให้เว็บไซต์สามารถติดตามการร้องขอจากเครื่องคอมพิวเตอร์               

 10. บันทึกการเข้าถึงข้อมูล
บนเว็บไซต์บริษัทกำหนดให้มีการเก็บบันทึกการเข้าออกของคอมพิวเตอร์ที่เข้าถึงเว็บไซต์    ข้อมูลที่ถูกบันทึกในนั้นประกอบไปด้วย ที่อยู่ไอพี,เว็บ เบราว์เซอร์,ชนิดของระบบปฏิบัติการ,วันและเวลาของการเข้าถึงและอื่นๆ อย่างไรก็ตามมันไม่ได้
ถูกใช้เพื่อที่จะเชื่อมต่อกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง   ท่านยังสามารถมั่นใจได้ว่าไม่มีทางที่บันทึกการเข้าออกจะถูกเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆของท่าน

 11. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ AFT
ในบางกรณี เว็บไซต์ของบริษัทอาจมีลิ้งค์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ นอกเหนือจากเว็บไซต์ของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในเครือ ดังนั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ใดๆที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบริษัทนอกเหนือจากเว็บไซต์ของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในเครือ

                                                                                                                               : ปรับปรุงเอกสารวันที่ 16 กันยายน 2563