AGC ร่วมแสดงสินค้าในงาน BEC สัญจร ครั้งที่ 5

29 Oct 2561
เมื่อวันนที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ เทศบาลนครนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมแสดงสินค้าในงาน BEC สัญจร ครั้งที่5  'การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกฤหมายการออกแบบอาคารเพื่อากรอนุรักษ์พลังงาน' ในงานมีการบรรยายเรื่อง 'กฏหมายการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานและการเตรียมความพร้อม'