Dinner Talk “งานสถาปัตยกรรม Façade อาคาร ออกแบบไว้ ทำได้จริงหรือไม่”

19 Aug 2559
Dinner Talk “งานสถาปัตยกรรม Façade อาคาร ออกแบบไว้ ทำได้จริงหรือไม่”

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 59 บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายการตลาด ได้ร่วมกับ กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ จัดการสัมมนาในหัวข้อ Dinner Talk “งานสถาปัตยกรรม Façade อาคาร ออกแบบไว้ ทำได้จริงหรือไม่” เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบอาคารที่ใช้กระจก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่บริษัทฯได้พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และดูแลสภาพแวดล้อม ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณเจริญพงษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบระบบติดตั้งงาน Facade